ยินดีต้อนรับ  

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 || ส่งออกเป็นไฟล์ Excel ดาวน์โหลด ||
ลำดับ
สถานศึกษา
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1043660279
43020001
660279
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวราธร บวรศักดิ์
กุดบง
2
1043660280
43020002
660280
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิษณุ อึ้งตระกูล
กุดบง
3
1043660281
43020003
660281
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมงคล พลาลี
กุดบง
4
1043660282
43020004
660282
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพบูลย์ ดุลย์แสง
กุดบง
5
1043660283
43020005
660283
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสถียร แก้วมงคล
กุดบง
6
1043660284
43020006
660284
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนศิริ จางจันทร์
กุดบง
7
1043660286
43020007
660286
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรศักดิ์ เพียสุระ
กุดบง
8
1043660287
43020008
660287
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
กุดบง
9
1043660231
43020009
660231
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายณัฐพล เนื่องชมภู
จุมพล
10
1043660232
43020010
660232
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
จุมพล
11
1043660233
43020011
660233
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาญชัย ไชยคำภา
จุมพล
12
1043660234
43020012
660234
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเตียงทอง ชัยจันทา
จุมพล
13
1043660235
43020013
660235
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมารวย วันละ
จุมพล
14
1043660236
43020014
660236
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
จุมพล
15
1043660237
43020015
660237
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายช่วง ห้าวหาญ
จุมพล
16
1043660251
43020016
660251
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอริย์ธัช คำแพงเมือง
จุมพล
17
1043660285
43020017
660285
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพัชระ งามชัด
จุมพล
18
1043660245
43020018
660245
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจรูญ เวียงคำ
ชุมช้างบ้านผือ
19
1043660246
43020019
660246
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายบุญเพ็ง วงษ์สิม
ชุมช้างบ้านผือ
20
1043660247
43020020
660247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ โอตาคาร
ชุมช้างบ้านผือ
21
1043660248
43020021
660248
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวิเชียร แง่พรหม
ชุมช้างบ้านผือ
22
1043660250
43020022
660250
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเนาวรัตน์ ศรีกุลวงศ์
ชุมช้างบ้านผือ
23
1043660267
43020023
660267
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวานิชย์ มณีวงศ์
เซิมโพธิ์
24
1043660262
43020024
660262
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรังสิต ทรงเย็น
เซิมโพธิ์
25
1043660263
43020025
660263
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
26
1043660268
43020026
660268
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิบูลย์ เหง้าสุวรรณ
เซิมโพธิ์
27
1043660277
43020027
660277
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบรรลุชัย ธรรมนูญ
วัดหลวงสร้างนางขาว
28
1043660273
43020028
660273
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอาทิต กันธินาม
ทุ่งหลวงต่างคำ
29
1043660274
43020029
660274
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวชิราวุธ บัวแพง
ทุ่งหลวงต่างคำ
30
1043660278
43020030
660278
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระเดช ราศรีใส
ทุ่งหลวงต่างคำ
31
1043660244
43020031
660244
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสังข์ ปาณศรี
ทุ่งหลวงต่างคำ
32
1043660260
43020032
660260
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัช ถาโท
นาหนัง
33
1043660258
43020033
660258
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบุญไทย อัปการัตน์
นาหนัง
34
1043660253
43020035
660253
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิรวัตร เวชสิทธิ์
นาหนัง
35
1043660255
43020036
660255
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคำล้วน วงษ์สิม
นาหนัง
36
1043660256
43020037
660256
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนวน เถื่อนลือชัย
นาหนัง
37
1043660257
43020038
660257
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา อาจหาญ
นาหนัง
38
1043660252
43020039
660252
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานี คลังชำนาญ
นาหนัง
39
1043660270
43020040
660270
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
40
1043660254
43020041
660254
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิทยา บริจาค
ชุมช้างบ้านผือ
41
1043660249
43020042
660249
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพงษ์ ปราบศัตรู
ชุมช้างบ้านผือ
42
1043660271
43020043
660271
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เซิมโพธิ์
43
1043660269
43020044
660269
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปกครอง ธานัง
เซิมโพธิ์
44
1043660261
43020045
660261
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสถิตย์ ภูชาดึก
เซิมโพธิ์
45
1043660264
43020046
660264
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายศักดิ์สิทธิ์ น้อยตำแย
เซิมโพธิ์
46
1043660265
43020047
660265
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชารี แพนแสน
เซิมโพธิ์
47
1043660266
43020048
660266
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล
เซิมโพธิ์
48
1043660240
43020050
660240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายพงษ์พร อินพินิจ
วัดหลวงสร้างนางขาว
49
1043660241
43020051
660241
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
วัดหลวงสร้างนางขาว
50
1043660238
43020052
660238
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายดำรง ไชยวาน
วัดหลวงสร้างนางขาว
51
1043660239
43020053
660239
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประวิทย์ มาตะวงศ์
วัดหลวงสร้างนางขาว
52
1043660275
43020054
660275
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
วัดหลวงสร้างนางขาว
53
1043660276
43020055
660276
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายชาติชาย เหง้าวิชัย
วัดหลวงสร้างนางขาว
54
1043660243
43020056
660243
อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ท.รัฐฐา มานัส
วัดหลวงสร้างนางขาว
55
1043660272
43020057
660272
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายยงยุทธ สีหาวงษ์
ทุ่งหลวงต่างคำ
56
1043660288
43020058
660288
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายหนูรัก นุชเนื้อ
ทุ่งหลวงต่างคำ
57
1043660289
43020059
660289
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุระชัย ทินกระโทก
ทุ่งหลวงต่างคำ
58
1043660290
43020060
660290
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิทยา มาตรา
ทุ่งหลวงต่างคำ
59
1043660291
43020061
660291
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวสวัตติ์/พิษณุ พงศ์สิทธิจำรูญ/พงศ์สิทธิศ
ทุ่งหลวงต่างคำ
60
1043660292
43020062
660292
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนูญ อินทะวงศ์
ทุ่งหลวงต่างคำ
61
1043660479
43020120
660479
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเฉลิมพล ประภัทรพงศ์
เฝ้าไร่
62
1043660480
43020121
660480
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธวัชชัย หอมยามเย็น
เฝ้าไร่
63
1043660463
43020122
660463
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายนิยม ดงงาม
เฝ้าไร่
64
1043660464
43020123
660464
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรสร พิมพ์ประชา
เฝ้าไร่
65
1043660465
43020124
660465
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอุนาจ กองธรรม
เฝ้าไร่
66
1043660477
43020125
660477
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอาชว์ บุตรวงศ์
เฝ้าไร่
67
1043660478
43020126
660478
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
เฝ้าไร่
68
1043660473
43020127
660473
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดม หวังหมู่กลาง
วังหลวงหนองหลวง
69
1043660466
43020128
660466
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธงชัย ภูชมศรี
วังหลวงหนองหลวง
70
1043660475
43020129
660475
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์ประยูร พิสัยพันธ์
วังหลวงหนองหลวง
71
1043660476
43020130
660476
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโสภณ จันทะวงศ์
วังหลวงหนองหลวง
72
1043660474
43020131
660474
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปรีชา อาจหาญ
วังหลวงหนองหลวง
73
1043660471
43020132
660471
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษ์พิทยา มาตรา
วังหลวงหนองหลวง
74
1043660470
43020133
660470
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพวรรณ คำดี
วังหลวงหนองหลวง
75
1043660472
43020134
660472
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนุกูล เข่งดี
วังหลวงหนองหลวง
76
1043660469
43020135
660469
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมพงษ์ สุนทรเศรษฐชัย
วังหลวงหนองหลวง
77
1043660467
43020136
660467
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายแก้ว แก้วมงคล
วังหลวงหนองหลวง
78
1043660468
43020137
660468
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมบัติ คงปัญญา
วังหลวงหนองหลวง
79
1043660481
43020138
660481
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายทองคำ ปาปะโข
เฝ้าไร่
80
1043660482
43020139
660482
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
เฝ้าไร่
81
1043660483
43020140
660483
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
เฝ้าไร่
82
1043660453
43020141
660453
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
เปงจานนคร
83
1043660454
43020142
660454
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายโกศล ศรีมังคละ
เปงจานนคร
84
1043660455
43020143
660455
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
เปงจานนคร
85
1043660456
43020144
660456
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
เปงจานนคร
86
1043660457
43020145
660457
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายชาตรี อุ่นเรือน
เปงจานนคร
87
1043660462
43020146
660462
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายฟ้าจรัส โพธิ์จันทร์
เปงจานนคร
88
1043660460
43020147
660460
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
รัตนวาปี
89
1043660450
43020148
660450
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวละอองดาว กองวงศ์
เปงจานนคร
90
1043660451
43020149
660451
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมคิด แก้ววิเศษ
เปงจานนคร
91
1043660459
43020150
660459
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
รัตนวาปี
92
1043660461
43020151
660461
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายศุภชัย อ่อนศรี
รัตนวาปี
93
1043660443
43020152
660443
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายเสกสรรค์ สุระวิชัย
รัตนวาปี
94
1043660441
43020153
660441
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายขวัญชัย ชาตินิล
รัตนวาปี
95
1043660440
43020154
660440
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมนชัย วงษ์คำหาญ
รัตนวาปี
96
1043660438
43020155
660438
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์
รัตนวาปี
97
1043660458
43020156
660458
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนิกร กมุทศรี
เปงจานนคร
98
1043660449
43020157
660449
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายคะนอง คำสิทธิ์
เปงจานนคร
99
1043660446
43020158
660446
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอรรถพร เจริญสุข
เปงจานนคร
100
1043660447
43020159
660447
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีระ พินานิช
เปงจานนคร
101
1043660448
43020160
660448
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุดมสิน คำมุงคุณ
เปงจานนคร
102
1043660445
43020161
660445
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอภิสมัย โพธิ์บาย
รัตนวาปี
103
1043660439
43020162
660439
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธานี อยู่งาน
รัตนวาปี
104
1043660442
43020163
660442
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพโรจน์ ชารีราษฎร์
รัตนวาปี
105
1043660452
43020164
660452
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประครอง มิทะลา
รัตนวาปี
106
1043660444
43020165
660444
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายรักสมัน ดาหาร
รัตนวาปี
107
1043660437
43020166
660437
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
รัตนวาปี
108
1043660000
43020000
6602
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
-